Samværs- og sikkerhedsregler

For FDF Odense musikkreds

Arrangementer i FDF Odense musikkreds skal være en tryg
oplevelse for alle – børn, forældre og de frivillige voksne. Det er for
kredsens bestyrelse vigtigt, at ethvert overgreb mod børn, uberettiget mistanke
om dette eller ulykkelig hændelse i øvrigt forebygges. Kredsens bestyrelse har
derfor udarbejdet denne beskrivelse af samværs- og sikkerhedsregler, som gælder
ved alle angementer i kredsens regi.

Arrangementer i Landsforbundets regi er omfattet af
selvstændige regler. Se http://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/regler/fdfs-samvaersregler.

I det følgende defineres ledere som alle personer over 18 år
der deltager i kredsens arrangementer. Yngre deltagere defineres som børn/unge.
Det er ledernes – og ikke det enkelte barn/unges – opgave og ansvar at samværs-
og sikkerhedsreglerne følges.

Overtrædelse af reglerne kan ultimativt føre til eksklusion
af kredsen.

Hvad skal du
gøre hvis samværs- og/eller sikkerhedsregler overtrædes?

Ved åbenlyse
juridiske ulovligheder
(eks. Kørsel med børn i alkoholpåvirket tilstand): Forsøg
at hindre yderligere udvikling af situationen. Kontakt politiet på tlf. 114. Informer
snarest muligt kredslederen.

Ved forhold der
umiddelbart truer sikkerheden
(eks. Defekt brandbekæmpelsesudstyr): Forsøg
at bringe forholdet i orden. informeres kirkeværgen eller kirkekontoret og
snarest muligt kredslederen.

Ved overtrædelse af
samværs- og sikkerhedsregler uden mistanke om ulovligheder eller umiddelbar

fare (eks. Rygning indendørs): Gør
vedkommende venligt opmærksom på det. Ved gentagelser kontakt og informer
kredslederen.

Regler

Almindelig
respektfuld omgang

 • Mobning i alle afskygninger er uacceptabelt.
 • Enhver sårende eller nedsættende adfærd med
  udgangspunkt i køn, race, seksualitet, handikap eller lignende er uacceptabelt.
 • Ensomhed skal modvirkes – lederen skal reagere
  på børn/unge som virker alene.
 • Ledere er rollemodeller og skal omtale og
  tiltale børn respektfuldt, men kan godt skælde ud uden at bære nag.
 • Undgå forskelsbehandling af børn/unge, vær dog
  opmærksom på de individuelle opmærksomhedsbehov.
 • Kæresteri mellem ledere og børn/unge på samme
  klasse er ikke tilladt – uanset lille aldersforskel.
 • Har lederen egne børn i lederens klasse, skal
  lederen have fokus på at undgå forskelsbehandling.
 • En leder kan give et trøstende kram til et
  barn/ung idet barnets grænser respekteres og misforståelser forebygges.
 • En leder skal tilstræbe at begrænse den tid og
  hyppighed hvor han er alene med et barn.
 • Ved eneundervisning skal forældre være
  informeret om at eneundervisning finder sted.
 • Hvis et arrangement ekstraordinært afholdes i
  privat hjem, bør der være to ledere tilstede.
 • Almindelig lovgivning for samvær mellem ledere
  og børn/unge skal overholdes, se link til landsforbundet.

Rygning

 • Børn/unge skal ikke eksponeres for ledernes tobaksrygning.
 • Rygning er tilladt udenfor, hvis ikke der er børn/unge tilstede.
 • Cigaretskod mv. rydder man naturligvis selv op.

Alkohol

 • Børn/unge skal ikke eksponeres for ledernes
  alkoholindtag.
 • Ansvar for børn/unge varetages i ædru tilstand.
 • Åbenlys beruselse er ikke tilladt.
 • Indtagelse af alkohol er tilladt for ledere, dog
  skal der altid være mindst to ædru ledere tilstede.

Euforiserende stoffer

 • Det er ikke tilladt at være påvirket af eller at
  indtage euforiserende stoffer.

Mistrivsel hos
børn/unge

 • Mistrives et barn/ung uden for kredsens virke
  orienterer lederen kredslederen med henblik på varetagelse af det videre forløb.
 • Ved om lovovertrædelser kontaktes politiet
  øjeblikkeligt og kredsleder informeres umiddelbart herefter om hændelsen.
 • Alle ledere i FDF har samme pligt, som alle
  andre, til at underrette kommunen. Proceduren kan findes på https:www.borger.dk/Sider/Boern-i-mistrivsel.

Børneattest

 • Opdateret børneattest er et krav og indhentes
  for alle over 15 år.
 • Personlige oplysninger inklusiv CPR nummer
  opbevares ifølge Persondataloven.
 • Såfremt der ikke foreligger børneattest, bliver
  man anmodet om at holde pause fra FDF Odense musikkreds.
 • Der kan ikke gives dispensation fra de gældende
  regler om børneattest.

Handikap (fysiske og
psykiske)

 • FDF Odense musikkreds er en inkluderende kreds,
  der går langt for at børn med handikap af forskellig art kan deltage i kredsens
  arrangementer.
 • I fald barnet kun kan fungere i gruppen med
  personlig støtte, søger kredslederen at aftale deltagelse af pædagog, forældre
  eller andre voksne omkring barnet.

Mobiltelefoni,
sociale medier og fotografering

 • Brug af mobiltelefon til kredsens arrangementer
  er tilladt idet dog lederens anvisninger for dette følges.
 • Brug af sociale medier til kommunikation med
  andre kredsmedlemmer bør foregå i lukket gruppe/lukkede grupper.
 • Fotografering er tilladt, medmindre barnet/den
  unge eller deres forældre har modsat sig at medlemmet blive fotograferet.
 • Fotografering i omklædningsrum, bad eller
  lignende private situationer er ikke tilladt.

Slik og usunde ting

 • Kredsen har ikke faste regler om dette.
 • Lederen beslutter hvornår slik, chips, kage el.
  lignende er passende.

Privat biltransport i
kredsens regi

 • Færdselsloven overholdes til punkt og prikke.
 • Udvis overbærenhed i trafikken.
 • Brug relevant sikkerhedsudstyr – eksempelvis børnepuder.

Henvendelse fra
presse i krise- / akutte situationer

 • Alle henvendelser fra pressen henvises venligt
  til kredslederen eller bestyrelsesformanden som herefter beslutter hvem der
  udtaler sig.
 • Lederne bør afholde sig fra at udtale sig uden
  aftale med kredslederen.

Klager

 • Hvis en leder bliver bekendt med klager over
  enten kredsen eller personer fra kredsen (eksempelvis fra naboer) henviser man
  venligt til kredslederen eller bestyrelsesformanden.
 • Lederen skal ikke selv begynde at udrede eller
  udbedre klagen – med mindre der er åbenlyse hastende forhold som spærrede
  kørselsforhold eller lignende.

Risikoaktiviteter

 • Ved risikoaktiviteter skal der være relevant
  uddannet og godkendt leder tilstede. Forældrene til de deltagende børn/unge
  skal give tilladelse till deltagelse.
 • Typiske eksempler er aktiviteter på vand og
  klatring.

Brandbekæmpelsesudstyr
og brandsikkerhed

 • Brandtæppe, brandslukker og øjenskyl forefindes
  i Munkebjerg kirkes køkken.
 • Brandbekæmpelsesudstyret vedligeholdes af
  kirken. Har udstyret været i brug informeres kirkeværgen eller kirkekontoret.
 • Ved brand, der har nødvendiggjort tilkald af
  brandvæsen, informeres kredsleder umiddelbart.

Førstehjælpsudstyr

 • Førstehjælpsudstyr (forbindingskasse) forefindes
  i Munkebjerg kirkes køkken på køleskabet.
 • Kirken vedligeholder forbindingskassens indhold.
  Har man brugt det sidste af en forbindingstype brug informeres kirkeværgen
  eller kirkekontoret.
 • Ved tilskadekomst eller sygdom, der har medført
  behov for lægekontakt eller tilkald af ambulance, informeres kredsleder
  umiddelbart.