maj 30, 2024

Samværs- og sikkerhedsregler

For FDF Odense musikkreds

Arrangementer i FDF Odense musikkreds skal være en tryg oplevelse for alle – børn, forældre og de frivillige voksne. Det er for kredsens bestyrelse vigtigt, at ethvert overgreb mod børn, uberettiget mistanke om dette eller ulykkelig hændelse i øvrigt forebygges. Kredsens bestyrelse har derfor udarbejdet denne beskrivelse af samværs- og sikkerhedsregler, som gælder ved alle angementer i kredsens regi.

Arrangementer i Landsforbundets regi er omfattet af selvstændige regler. Se http://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/regler/fdfs-samvaersregler.

I det følgende defineres ledere som alle personer over 18 år der deltager i kredsens arrangementer. Yngre deltagere defineres som børn/unge. Det er ledernes – og ikke det enkelte barn/unges – opgave og ansvar at samværs- og sikkerhedsreglerne følges.

Overtrædelse af reglerne kan ultimativt føre til eksklusion af kredsen.

Hvad skal du gøre hvis samværs- og/eller sikkerhedsregler overtrædes?

Ved åbenlyse juridiske ulovligheder (eks. Kørsel med børn i alkoholpåvirket tilstand): Forsøg at hindre yderligere udvikling af situationen. Kontakt politiet på tlf. 114. Informer snarest muligt kredslederen.

Ved forhold der umiddelbart truer sikkerheden (eks. Defekt brandbekæmpelsesudstyr): Forsøg at bringe forholdet i orden. informeres kirkeværgen eller kirkekontoret og snarest muligt kredslederen.

Ved overtrædelse af samværs- og sikkerhedsregler uden mistanke om ulovligheder eller umiddelbar fare (eks. Rygning indendørs): Gør vedkommende venligt opmærksom på det. Ved gentagelser kontakt og informer kredslederen.

Regler

Almindelig respektfuld omgang

 • Mobning i alle afskygninger er uacceptabelt.
 • Enhver sårende eller nedsættende adfærd med udgangspunkt i køn, race, seksualitet, handikap eller lignende er uacceptabelt.
 • Ensomhed skal modvirkes – lederen skal reagere på børn/unge som virker alene.
 • Ledere er rollemodeller og skal omtale og tiltale børn respektfuldt, men kan godt skælde ud uden at bære nag.
 • Undgå forskelsbehandling af børn/unge, vær dog opmærksom på de individuelle opmærksomhedsbehov.
 • Kæresteri mellem ledere og børn/unge på samme klasse er ikke tilladt – uanset lille aldersforskel.
 • Har lederen egne børn i lederens klasse, skal lederen have fokus på at undgå forskelsbehandling.
 • En leder kan give et trøstende kram til et barn/ung idet barnets grænser respekteres og misforståelser forebygges.
 • En leder skal tilstræbe at begrænse den tid og hyppighed hvor han er alene med et barn.
 • Ved eneundervisning skal forældre være informeret om at eneundervisning finder sted.
 • Hvis et arrangement ekstraordinært afholdes i privat hjem, bør der være to ledere tilstede.
 • Almindelig lovgivning for samvær mellem ledere og børn/unge skal overholdes, se link til landsforbundet.

Rygning

 • Børn/unge skal ikke eksponeres for ledernes tobaksrygning.
 • Rygning er tilladt udenfor, hvis ikke der er børn/unge tilstede.
 • Cigaretskod mv. rydder man naturligvis selv op.

Alkohol

 • Børn/unge skal ikke eksponeres for ledernes alkoholindtag.
 • Ansvar for børn/unge varetages i ædru tilstand.
 • Åbenlys beruselse er ikke tilladt.
 • Indtagelse af alkohol er tilladt for ledere, dog skal der altid være mindst to ædru ledere tilstede.

Euforiserende stoffer

 • Det er ikke tilladt at være påvirket af eller at indtage euforiserende stoffer.

Mistrivsel hos børn/unge

 • Mistrives et barn/ung uden for kredsens virke orienterer lederen kredslederen med henblik på varetagelse af det videre forløb.
 • Ved om lovovertrædelser kontaktes politiet øjeblikkeligt og kredsleder informeres umiddelbart herefter om hændelsen.
 • Alle ledere i FDF har samme pligt, som alle andre, til at underrette kommunen. Proceduren kan findes på https:www.borger.dk/Sider/Boern-i-mistrivsel.

Børneattest

 • Opdateret børneattest er et krav og indhentes for alle over 15 år.
 • Personlige oplysninger inklusiv CPR nummer opbevares ifølge Persondataloven.
 • Såfremt der ikke foreligger børneattest, bliver man anmodet om at holde pause fra FDF Odense musikkreds.
 • Der kan ikke gives dispensation fra de gældende regler om børneattest.

Handikap (fysiske og psykiske)

 • FDF Odense musikkreds er en inkluderende kreds, der går langt for at børn med handikap af forskellig art kan deltage i kredsens arrangementer.
 • I fald barnet kun kan fungere i gruppen med personlig støtte, søger kredslederen at aftale deltagelse af pædagog, forældre eller andre voksne omkring barnet.

Mobiltelefoni, sociale medier og fotografering

 • Brug af mobiltelefon til kredsens arrangementer er tilladt idet dog lederens anvisninger for dette følges.
 • Brug af sociale medier til kommunikation med andre kredsmedlemmer bør foregå i lukket gruppe/lukkede grupper.
 • Fotografering er tilladt, medmindre barnet/den unge eller deres forældre har modsat sig at medlemmet blive fotograferet.
 • Fotografering i omklædningsrum, bad eller lignende private situationer er ikke tilladt.

Slik og usunde ting

 • Kredsen har ikke faste regler om dette.
 • Lederen beslutter hvornår slik, chips, kage el. lignende er passende.

Privat biltransport i kredsens regi

 • Færdselsloven overholdes til punkt og prikke.
 • Udvis overbærenhed i trafikken.
 • Brug relevant sikkerhedsudstyr – eksempelvis børnepuder.

Henvendelse fra presse i krise- / akutte situationer

 • Alle henvendelser fra pressen henvises venligt til kredslederen eller bestyrelsesformanden som herefter beslutter hvem der udtaler sig.
 • Lederne bør afholde sig fra at udtale sig uden aftale med kredslederen.

Klager

 • Hvis en leder bliver bekendt med klager over enten kredsen eller personer fra kredsen (eksempelvis fra naboer) henviser man venligt til kredslederen eller bestyrelsesformanden.
 • Lederen skal ikke selv begynde at udrede eller udbedre klagen – med mindre der er åbenlyse hastende forhold som spærrede kørselsforhold eller lignende.

Risikoaktiviteter

 • Ved risikoaktiviteter skal der være relevant uddannet og godkendt leder tilstede. Forældrene til de deltagende børn/unge skal give tilladelse till deltagelse.
 • Typiske eksempler er aktiviteter på vand og klatring.

Brandbekæmpelsesudstyr og brandsikkerhed

 • Brandtæppe, brandslukker og øjenskyl forefindes i Munkebjerg kirkes køkken.
 • Brandbekæmpelsesudstyret vedligeholdes af kirken. Har udstyret været i brug informeres kirkeværgen eller kirkekontoret.
 • Ved brand, der har nødvendiggjort tilkald af brandvæsen, informeres kredsleder umiddelbart.

Førstehjælpsudstyr

 • Førstehjælpsudstyr (forbindingskasse) forefindes i Munkebjerg kirkes køkken på køleskabet.
 • Kirken vedligeholder forbindingskassens indhold. Har man brugt det sidste af en forbindingstype brug informeres kirkeværgen eller kirkekontoret.
 • Ved tilskadekomst eller sygdom, der har medført behov for lægekontakt eller tilkald af ambulance, informeres kredsleder umiddelbart.